Motion – Repisvaara mitt

Motion – Kommunalt huvudmannaskap på Repisvaara mitt  

En stor del av villaägarna på östra och västra sidan om gropen i Malmberget har fått besked om att de måste flytta inom en snar framtid p.g.a. gruvans framfart. Förhandlingar pågår med LKAB. Gällivare kommun, som har huvudmannaskapet i villaägarnas områden idag, får ersättning för bl.a. gator och va-nät så att Malmbergsborna kan leva vidare på annan plats i samhället och få samma service.

Villaägarna har att ta ställning till att välja mellan en summa pengar eller ett ersättningshus, båda baserat på marknadsvärdet. Väljer man ett ersättningshus så sker en fastighetsreglering. Det innebär i korthet att LKAB måste äga själva tomten som de bygger upp den nya fastigheten på innan de kan byta ”nyckel mot nyckel” med villaägaren.

LKAB kan i dag erbjuda 10 tomter på Solbacken i Koskullskulle, där kommunen är huvudman, och resterande tomter, ca. 120 st, på Repisvaara mitt, som drivs av en samfällighetsförening.

”Repisvaara mitt förklaras som en fritidsby vars detaljplan vann laga kraft 2009, där ca 30 stugor finns uppförda och fortsätter att exploateras.” (Ur: detaljplan för del av Repisvaara södra etapp 2)

Repisvaara mitt ägs av LKAB men drivs av en samfällighetsförening. För att få bo, eller ha sin stuga där, måste man betala en samfällighetsavgift. I dagsläget är samfällighetsavgiften på 3540 kr/kvartal, d.v.s. en årsavgift på 14 160 kr. Föreningen äger och ansvarar för att renhållning, vatten och avlopp, vägar, grönyteskötsel samt snöröjning fungerar inom området. Standard på ex. vägar och gatubelysning  är lägre då det är en fritidsby.

För Malmbergsborna som inte får plats på Solbacken, eller inte vill bo där, finns det inga andra alternativ att välja på än att flytta till Repisvaara mitt. Deras valmöjlighet är starkt begränsad. Det kommer att innebär försämringar och fördyringar. De kommer att få betala för viss service två gånger, som kommunen utför åt dem i dag via skattesedeln. De får sämre standard och service då de inte bor i ett villaområde mer. Ekonomiskt blir det kännbart, speciellt för utsatta grupper med lägre ekonomi, t.ex. ensamstående pensionärer. Malmbergets villaägare kommer att särbehandlas i jämförelse med Gällivares villaägare. De behöver inte omvandla sina villaområden till samfällighetsföreningar. Övriga områden på Repisvaara kommer att ha kommunalt huvudmannaskap.

Men, för att upprätthålla den kommunala kompetensen finns det ett antal kommunala principer som en kommun måste följa. Några av dessa är självkostnadsprincipen, likhetsprincipen och likställighetsprincipen. Syftet med dessa principer är att hindra kommunen att utnyttja den monopolställning de har och anger de yttre ramarna för kommunal handlingsfrihet.

Enligt likställighetsprincipen ska en kommunmedborgare behandlas lika, om de befinner sig i exakt samma situation. Likställighetsprincipen grundar sig på tanken om ekonomisk rättvisa. Alla ska få ta del av gemensamma medel på lika villkor och lika stor omfattning. Villaägarna i Malmberget ska behandlas lika som villaägare på t.ex. Mosebacke, Tallbacka  eller Silfwerbrandshöjden och det oavsett om man drabbas av gruvans utbredning eller ej. De bor alla i ett villaområde, med kommunen som huvudman och får på lika villkor ta del av den kommunala servicen via skattesedeln. Uteblir kommunal service, som t.ex. i detta fall med snöröjning, underhåll av gator, grönytor och va-nät, innebär det dubbla avgifter för villaägarna i Malmberget på det nya området.  Enligt likställighetsprincipen borde Malmbergets villaägare fortsättningsvis behandlas lika som tidigare, då deras situation egentligen inte kommer att ändras mer än att de tvingas flytta från område A till område B inom kommunen.

Men likställighetsprincipen kan inte ses isolerad utan måste ses i samband med t.ex. självkostnadsprincipen.

Det innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls. I och med att det är ett så stort antal hushåll som kommer att betala dubbla avgifter kommer kommunen att införskaffa sig en vinst vilket självkostnadsprincipen motsäger.

Då villaägarna tvingas flytta utgår man från expropriationslagen vid fastighetsregleringen. Då gäller även likhetsprincipen. Den som drabbas ska inte försättas i ett sämre läge än den som inte drabbas. Fastighetsägaren ska ha full ersättning för sin förlust. Fastighetsägaren skall ställas i samma situation som om expropriering aldrig har skett och inte drabbas av fördyringar.

Det här innebär att tredje part, villaägarna, hamnar i kläm. Kommunen tar ut avgifter, samfällighetsföreningen tar ut avgifter och Malmbergets villaägare kommer att behandlas olika i jämförelse med andra kommunmedborgare i samma situation.

Utifrån denna bakgrund anser Malmfältens Väl att Gällivare kommun bör ta över huvudmannaskapet på Repisvaara mitt. Detta p.g.a. att en kommun är skyldig att följa de olika principerna och inte särbehandla och försämra för sina kommunmedborgare.

Malmfältens Väl yrkar på:
     Att Gällivare kommun tar över huvudmannaskapet på Repisvaara mitt utifrån likställighetsprincipen.

 

Gällivare 2017-03-02

 

Fredric Olofsson                                                                                                                                         Anneli Isaksson
Malmfältens Väl                                                                                                                                         Malmfältens Väl

 

Bror Wennström
Malmfältens Väl