Folkhälsa

Folkhälsa – folk ska må bra och få känna framtidstro

Hur folk mår och känner sig är ett viktigt tecken på om ett samhälle är på rätt väg. Forskningen har visat på att ett starkt förebyggande arbete är det bästa. Det kan handla om att få vara frisk, ha ett arbete, bra arbetsmiljö, att rätt resurser och förutsättningar ges skola, vård, omsorg eller att folk upplever sig ha en meningsfull fritid. Folkhälsan speglar även framtidstron.

En försämrad folkhälsa kräver stora resurser om frågan ignoreras. I vår kommun behöver arbetet med ungdomars psykiska ohälsa ges högre prioritet. Fullmäktige har tagit ett beslut om kurator och skolsköterska på varje skolenhet men detta har ej verkstälts. Inte heller har man lyckats lösa frågan om en halvtidsanställd kurator vid Ungdomsmottagningen. Att inte ta itu med problemen och följa fattade beslut är att svika ungdomarna.

Arbetet mot droger måste förbättras avsevärt. Från ledningshåll behöver man bli bättre på att lyssna på dem som jobbar med våra ungdomar. Nämnderna och förvaltningarna måste tillsammans ta ett krafttag i frågan.

Inom de olika kommunala verksamheterna behöver arbetsmiljön bli bättre. Idag är underbemanning och stressrelaterade sjukdomar inte ovanligt. Vi står inför stora pensionsavgångar och kommunen behöver nyanställa ett flertal personer. Ska vi lyckas krävs att vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö men även höjda löner.

Malmfältens Väl vill gemensamt med andra arbeta för goda lösningar. Förebyggande arbete för en god hälsa är bra för alla – såväl för enskilda individer som samhället i sin helhet!

Malmfältens väl arbetar för att:

  • ungdomars psykiska hälsa ges högsta prioritet.
  • beslutet om kuratorer och skolsköterskor blir verklighet under denna mandatperiod.
  • en lösning med landstinget för en kuratortjänst på Ungdomsmottagningen.
  • ett mer operativt arbete då det gäller ungdomar och droger.
  • skapa en bättre arbetsmiljö inom de kommunala verksamheterna.
  • arbetet med kommunens sociala investeringsfonder igångsätts.
  • kommunen fortsätter stödja Kvinnojouren.
  • kommunpolitiker/chefer går en obligatorisk utbildning inom folkhälsoområdet.