Infrastruktur

Infrastruktur – för såväl tätorten som landsbygden

Satsningar och prioriteringar ska omfatta såväl hela tätorten som landsbygden! Stora delar av kommunens infrastruktur kännetecknas av undermålig kvalitet och standard där i synnerhet VA-frågor (Vatten och Avlopp) samt underhåll av gator och vägar utsätts för omfattande allmän kritik.

Gatu- och vägnätet uppvisar stora brister med ojämnheter och sprickor i vägbeläggningarna och vad beträffar VA-frågorna tycks landsbygden vara ett mindre prioriterat område. Vi har reningsverk i Skaulo och Nikkaluokta som inte klarar av avloppsreningen i enlighet med lagstadgade krav. Idag tycks Gällivare tätort prioriteras medan Malmberget, Koskullskulle och landsbygden får stå åt sidan. Det är inte värdigt en kommun och dess invånare då man betalar skatt oavsett var man bor.

Från kommunalt ansvarigt håll framförs brister på ekonomiska resurser som orsak till de omfattande försummelserna. Att ekonomiska resurser saknas beror oftast på den fördelningspolitik som råder. På ansvarigt håll finns en förkärlek att göra investeringar och sätta igång olika projekt utan full ekonomisk täckning. Ofta tas beslut om investeringar där kostnaden för drift och underhåll inte finns med i beräkningarna, vilket medför ökade taxe- och avgiftshöjningar som belastar verksamheterna.

Den här formen av oansvarig ekonomisk politik drabbar även befintliga verksamheter inom infrastruktur som innebär bristande underhåll med försämrad kvalitet och standard som följd. Detta vill vi i Malmfältens Väl ändra på!

Malmfältens Väl arbetar för att:

  • investeringar utan full kostnadstäckning inte igångsätts.
  • underhåll av befintliga kommunala verksamhetslokaler ges högre prioritet.
  • bättre tillvarata kommunens egen kompetens och minska anlitandet av externa dyra konsulter.
  • ersättningar för samhällsomvandlingen, i större utsträckning används till investeringar i infrastruktur än till konstlad administration.
  • ekonomiska fonder skapas för akuta insatser för snöröjning samt gatu- och vägunderhåll.
  • VA-nätet och i synnerhet reningsverken måste få ökad prioritering av underhåll.