Skolan

Skolan – målmedvetet kvalitetsarbete

Skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmen och vuxenutbildningen styrs av skollagen, läroplaner, ämnesplaner, kursplaner och värdegrunden – allas lika värde. Detta gäller för hela landet. För att uppfylla alla dessa krav behöver man föra ett målmedvetet kvalitetsarbete inom de olika verksamheterna och på ledningsnivå.

De senaste åren har Gällivare kommuns skolor genomgått ständiga förändringar i organisationen vilket har medfört att ledningen inte har rätt information från varje verksamhet. Barn får inte det stöd som de har rätt till. Bristen på vikarier medför att barns rätt till stöd uteblir då resurslärare, speciallärare och specialpedagoger måste agera vikarie.

Lärarna får sänka kvaliteten på undervisningen, då tillräckligt med pengar inte finns till läromedel och förbrukningsmaterial. Kvaliteten på undervisningen och omsorgen om barnen har sänkts, då lärarnas arbetsbelastning har ökat med arbetsuppgifter som inte hör till yrkesprofessionen.

Fritidshemmen och förskolan har blivit förvaring. Barnantalet bara ökar och öppettider utökats, utan att personal tillförts och lokaler anpassats. Vår kommun kommer inom en snar framtid att ha lärarbrist då ungdomar väljer bort yrket och en stor del av lärarna går i pension. Gällivare kommun har inte aktivt arbetat för nyrekrytering vilket kommer att innebära konsekvenser för både barn, elever och personal.

Malmfältens väl arbetar för att:

  • få en stabil organisation som på ett målmedvetet sätt för arbetet framåt.
  • få en samlad bild av verksamheten så att rätt beslut fattas.
  • barn med särskilda behov ska få det stöd de behöver.
  • införa en vikariepool så att barn och elever får den omsorg och undervisning de har rätt till.
  • höja kvaliteten i verksamheterna genom att aktuella läromedel och förbrukningsmaterial finns.
  • lärarna endast ska utföra sina yrkesprofessionella uppgifter så att kvaliteten i verksamheterna höjs samt för en höjning av lärarlönerna.
  • fritidshem och förskolans resurser anpassas efter gruppstorlek och behov.
  • locka fler ungdomar till att arbeta inom skola,
  • varje grundskola ska ha en  fungerande elevdemokrati.