Vård och omsorg

Vård och Omsorgvarje människas lika värde

Vård och Omsorgsfrågor ska ha en högre prioritering i kommunpolitiken.

Varje människas lika värde måste garanteras oavsett kön, etnicitet, hudfärg, sexuell läggning eller personliga åsikter i religion och politik.

De äldre i samhället har genom ett långt och tungt yrkesliv bidragit till att skapa ett samhälle som ska garantera ett tryggt liv på ålderdomen. Denna ”garanti” har alltmer förknippats med lönsamhetsaspekter, i första hand framtagna av en politik som förvandlat samhällets sociala frågeställningar till en handelsvara på den öppna marknaden.

Landstingen och kommunerna är huvudansvariga för vården och omsorgens verkställighet. Skattesänkningar och minskade statsbidrag leder till försämrad kvalitet och till fördyrade kostnader för den enskilde brukaren av kommunernas och landstingens sociala tjänster.

Kommunerna ansvarar för hemsjukvården, för hemtjänstinsatser och för kommunala äldreboenden.

Ovannämnda frågor blivit föremål för ekonomiska prioriteringar där de äldres krav fått ge vika för ekonomiska satsningar och investeringar i objekt och projekt som varken medfört ökad sysselsättning eller en förbättrad ekonomi för kommunen.

Gällivare kommun har, enligt SKL – Sveriges Kommuner och Landstings sammanställning, Sveriges sämsta hemtjänst. Det finns en hel del att göra.

Malmfältens Väl arbetar för att:

  • kommunens kärnfrågor ”skola, vård och omsorg” ska ges högre prioritet.
  • hemtjänstinsatserna ska utgå ifrån den enskilde brukarens behov och inte utifrån lönsamhetsaspekter från vare sig kommunen eller privata vinstintressen.
  • fler kommunala äldreboenden byggs och att hemsjukvården ska ha samma kvalitetskrav som sjukvården i övrigt.
  • mer personal anställs såväl i vården som i omsorgen, vård- och omsorgspersonal ska ha adekvat utbildning.
  • arbetsmiljön för vård och omsorgspersonal ska vara utformad så det lockar fler ungdomar att arbeta inom vård- och omsorgsyrken, lönerna för vård- och omsorgspersonal höjs avsevärt.
  • anhörigvården inte får bli en ersättning för nedlagda eller indragna kommunala vård- och omsorgsinsatser. Anhörigvård och omsorg ska endast ses som ett komplement.