Samhällsomvandlingen – Var finns rättvisan?

Samhällsomvandlingen – Var finns rättvisan?

På gång
Det är en hel del på gång i Gällivare kommun. Boendet för socialt stöd, Strandvillan, beräknas att vara klar för inflyttning i november 2016 och det nya vård- och omsorgsboendet, Forsgläntan, beräknas vara klar för inflyttning i mars 2017. På kvarteret Dansaren bygger LKAB tillsammans med Top bostäder lägenheter. Lovikka fastigheter är på gång med byggande vid Hantverkaregatan/Smedjegatan (tomten mittemot parkeringsdäcket). Mittemot Circle K (fd Statoil), där den gamla macken står, planerar Top för bostäder. Förstudier pågår på området Vägmästaren och del av Överläraren (Sveviatomten på Heden samt skogsdungen bredvid Hedskolan). Där är planerna bostäder samt kombinerad friidrottshall och gymnastikhall för skolan då den sistnämnda är nästintill utdömd för verksamhet. Hedskolan ska även kompletteras med en byggnad. Detaljplanearbete, förstudier pågår även på området Gällivare 12:59 (Granngården) där det planeras för många bostäder. Nedanför det nya äldreboendet Forsgläntan så väntar vi på att BoKlok och Nåiden börjar sitt bygge av bostäder (antal lägenheter ca. 80-95 st). Detsamma gäller på Bryggeribacken.

I Koskullskulle, på Solbacken, byggs nu villor samt att LKAB flyttar kulturbyggnader dit.

På Silfwerbrandshöjden planeras 8 st parhus, SA Englund AB + MAF arkitektkontor (ute på samråd). På andra sidan planerar Emmoth för ca.20 villatomter men det är i dagsläget överklagat vilket även gäller nya isarenan i Sjöparken. På Borgargatan nedanför församlingshemmet i Gällivare finns intresse av TN Bygg att bygga. Kommunen ser även över möjligheten att utveckla området kring Vassara/Sandviken för fler bostäder. Kommunfullmäktige har även gett klartecken för byggande av det nya kunskapshuset i centrala Gällivare som ska ersätta Välkommaskolan och lärcentra i Malmberget. Byggandet av en förskola intill Tallbackaskolan kommer igångsättas under 2017.

På Repisvaara fortgår planerna fördelat på områdena norra och södra. Norra ca.450 st bostäder, beslut tagit i kommunfullmäktige 3 oktober 2016 och med planerad byggstart vår/sommar 2017. Detaljplan för etapp 1 på södra har vunnit laga kraft, projektering och upphandling för infrastruktur är klar, men upphandlingen är överprövad. Detaljplanen för etapp 2 har varit ute på granskning och väntar på antagande. På södra Repisvaara är planerna villor och flerfamiljshus. Att säga att ingenting händer är med andra ord inte helt rätt. Allt kanske inte syns, men det krävs förarbete och det måste gå igenom olika instanser innan spaden sätts i backen.

Är allt frid och fröjd?
En berättigad fråga, efter uppräknandet av allt det som är på gång, är om allt är frid och fröjd? Där vill vi, Malmfältens Väl, påpeka att det finns en del moln på horisonten där vi tycker att kommunen, Top bostäder och LKAB kan ta ett större ansvar. För kommunens del finns fördelar med avtalet som tecknades med LKAB 2012, men där ingår inte den så kallade ”tredje parten”, det vill säga

hyresgäster, bostadsrättsägare samt villaägare som måste flytta på grund av gruvbrytningen. Här finns mer att göra för att säkra upp så samhällsomvandlingen blir rättvis och bra för samtliga som berörs.

Hyresgäster
Om vi börjar med hyresrätter så är frågan om alla som tvingas flytta kommer att ha råd med hyran.

Vi anser modellen med hyrestrappa varken vara rättvis eller en tillfredsställande lösning.

Rimligt är att det är LKAB som ska stå för skillnaden mellan den gamla hyran och den nya, inte hyresgästerna. Anledningen till det är för att man tvingas bort på grund av gruvans utvidgning, inget man valt själv.

Bostadsrättsägare
Frågan om inlösen av bostadsrättsföreningar och dess medlemmar som äger sin lägenhet är idag en komplicerad fråga fast det egentligen inte hade behövt vara det. Här vill LKAB köpa ut föreningarna och de enskilda medlemmarna. En värdering av lägenheten görs och man får pengar för den. Sen måste den ”utköpta” leta efter nytt boende ute på bostadsmarknaden. Om inte hundratals nya lägenheter hunnit byggas inom de närmaste åren så riskerar man att stå utan tak över huvudet samtidigt som en brist på bostäder medför att priserna skjuter i höjden än mer. Det rimliga vore att LKAB som gör anspråk på marken erbjuder bostadsrättsägarna två val, nytt boende eller marknadsvärdet +25%.

Villaägare
Gällande villor och dess ägare som påverkas av gruvan så erbjuds de av LKAB, marknadsvärdet +25% eller ett nytt hus. LKAB beskriver i sitt informationsblad för berörda villaägare hur de ska gå till väga när de bedömer marknadsvärdet och hur de bedömer hurdant ersättningshus de berörda ska få. De framhåller bland annat att det ska vara rättvist, jämförbart och likvärdigt, men villkoren ändras och försämras utan att dialog förs mellan parterna. En sak som inte varit med i informationsbladet är vem som ska vara huvudman för området, Repisvaara mitt, som de flesta ska flytta till. Idag har alla de berörda villaägarna kommunen som huvudman. Det innebär att det är kommunen som sköter gator och parkområden samt att villorna är uppkopplade mot kommunens VA-nät. Detta betalas idag via skattesedel och taxor. Repisvaara mitt klassas idag som en fritidsby med stugor och har en samfällighetsförening. De betalar bland annat själv för snöröjning. Fast ca. 120 st villor ska byggas så anser LKAB att det fortsättningsvis ska vara en samfällighetsförening och klassas som en fritidsby. Det medför en ökad kostnad för den enskilde husägaren då hon ska betala både skatt samt en samfällighetsavgift. Vi tycker att LKAB ska ta sitt ansvar och inte ändra och försämra villkoren under resans gång. Området ska heller inte klassas som en fritidsby utan som vilket villaområde som helst i Gällivare. Kommunen ska vara huvudman för området vilket de är hos de berörda villaägarna i Malmberget idag.

Sammanfattning
Vi, Malmfältens Väl, gick till val 2014 med bland annat att:

  • såväl enskilda som företag ska ha full kostnadsersättning, av LKAB, för de olägenheter som är orsakat av gruvans utvidgade verksamhet i Malmberget.
  • principen ”nyckel mot nyckel” ska gälla.
  • oförändrad hyresnivå vid påtvingad flytt, från Malmberget, till annan bostad inom kommunen ska gälla (Vid fördyringar ska LKAB stå för mellanskillnaden).
  • kommunen för dialog med berörda intresseorganisationer i bostadsfrågan
  • kommunala TOP-bostäder bygger fler hyresrätter (även ettor och tvåor).

Vi är fortfarande av samma uppfattning och inom samarbetet i Framtid Gällivare så lyfter vi dessa frågor och problematiken kring samhällsomvandlingen. Fast LKAB anser sina ersättningsmodeller vara rättvisa så är de helt olika beroende på i vilken boendeform man bor i och även inom samma boendeformer. De som tvingas att flytta till en ny hyresrätt får högre hyra vilken de kanske inte har råd med samtidigt som bostadsrättsägare får pengar som kanske inte räcker till något nytt eller så riskerar de att bli bostadslösa om inte bostäder finns att tillgå. Villaägare som väljer ett nytt ersättningshus får inte full ersättning samt försämrade villkor.

Var finns rättvisan?

Vi tycker att Gällivare kommun, Top Bostäder och LKAB ska ta sitt ansvar gentemot kommunmedborgarna och lösa detta på ett förnuftigt sätt och det är något vi arbetar för.

Malmberget 2016-10-10
Styrelsen
Malmfältens Väl