Om partiet

Malmfältens Väl – En bättre kommun är möjlig

Malmfältens Väl är ett lokalt parti som startade som en tvärpolitisk intresseförening av olika personer som anser att Gällivare kommun kan förbättras på många områden.

Vi tror på öppenhet och att vi genom dialog kan komma fram till bra lösningar på olika frågor som befolkningen ställs inför i sitt dagliga liv. I en kommun är många frågor sakfrågor som vi tycker att vi tillsammans borde kunna lösa utan prestige.

Genom att vara ett lokalt parti så kan vi lägga all fokus på det kommunala arbetet utan att behöva vara uppbundna av direktiv och pekpinnar från centralt håll.

Riktig demokrati förutsätter att en politisk opposition samt kommunens medborgare ges insyn i politiken. Politiker ska inte ägna sin tid åt informella frukost- och lunchmöten, förhandlingar på sidan om. Det undergräver demokratin och riskerar medföra ett ökat politikerförakt.

Inom kommunens organisation så anser vi att man kan bli bättre på att tillvarata den egna kompetensen bland de anställda. De som arbetar på golvet har ofta bättre kännedom om sin verksamhet än chefer och utomstående konsulter.

Ett tilldelat förtroende kräver att det politiska arbetet genomsyras av öppenhet, lyhördhet och prestigelöshet.