Yttrande – Detaljplan Nya skolan

Yttrande:
Synpunkter kring Detaljplan för kvarteret Nya Skolan, fastigheterna Nya Skolan 6 och 7,
Kunskapshuset, Gällivare kommun

Malmfältens Väl ställer sig positiv till Kunskapshuset, dess placering och utformning. En modern skola med en nyskapande och estetiskt tilltalande arkitektur. Såväl programhandlingen som planbeskrivningen är genomarbetad och det som idag är oklart kommer nog att lösas under resans gång. Vi vill ändå skicka med följande synpunkter:

Vi är något oroade över hur man tänkt lösa parkeringsfrågan och då främst under byggnadstiden. Gällivare centrum kommer under flertalet år vara en stor byggplats i och med Kunskapshuset och sedermera även Multiaktivitetshuset. Om även byggnation av bostäder inleds på Vassara 10 (kommunparkeringen) så kommer utmaningarna att vara ännu större. Detta är en fråga där vi måste finna en lösning snarast.

I planbeskrivningen, under rubriken Inlösen, ersättning så ser vi det som positivt att förhandlingar pågår med ägaren till tomträtten till fastigheten Nya Skolan 7 (MD:s). Dock finner vi det något märkligt att man i meningen efter skriver om ”tvångsmässig åtkomst” (expropriation) om inte parterna kan träffa en överenskommelse(!). Vi förutsätter oss en lösning där bägge parter kan känna sig nöjda.

Vi ställer oss även något fundersamma till hur man hanterat frågorna kring Nya Skolan 7, men även fritidsgården Stacken. Varför var inte de frågorna lösta i ett tidigare skede? Att Kunskapshuset ska byggas på föreslagen plats är inte direkt någon nyhet då inriktningen redan utstakats i och med antagandet av ”Dundret City”. Nu har kommunen funnit en lösning med Stacken då dess verksamhet tillfälligt kommer inhysas i Alen 5 (fd O’learys) vilket är positivt. Men det var inget som var planerat då förvärvet av Alen 5 gjordes i april 2016. Innan dess fanns det ingen lämplig tilltänkt ersättningslokal. En tydlig plan samt ekonomiska medel och resurser för detta borde ha tagits med i beräkningarna i planeringsstadiet för kunskapshuset. Då hade vi inte behövt förlita oss till lyckliga förvärv av fastigheter eller prata om tvångsmässig åtkomst av tomträtter.

Malmberget 2016-12-20
Malmfältens Väl

 

 

Fredric Olofsson                                                     Anneli Isaksson                                                       Dan Vintén